Chirashi saumon
11.4€
Chirashi thon
14.0€
Chirashi SauThon
13.5€
CHIRASHI DUO MARINE.jpg
Chirashi duo mariné
13.5€